cegiranytu.hu főoldal fejléc
Szabályzat komplex csomag Társaságiadó számítás  segédlet

Pusztai_Maria_75_79

Pusztai Mária Magdolna
kamarai tag könyvvizsgáló
CON-TÚR IRODA
Könyvvizsgáló & Tanácsadó Kft.


Ügyfélszolgálat:
+36 20 9386 097
Levélírás

Információk a Taggyűlési jegyzőkönyvvel kapcsolatban >>>

Pénzügyminisztérium >>>

KORMÁNYZATI PORTÁL >>>

ORSZÁGHÁZA >>>

Nemzeti Jogszabálytár >>>

Nemzeti Adó- és Vámhivatal >>>

Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat >>>

Online Beszámoló és űrlapkitöltő Rendszer >>>


A Könyvvizsgáló Kamara hírei >>>


AJÁNLÁS A KÖNYVVIZSGÁLÓI

ÓRADÍJAKRA >>>


Könyvvizsgálói JELENTÉSMINTÁK >>>


Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése >>>


Jegyzőkönyv minta a beszámolóhoz:

cegiranytu.hu >>>

Beszámoló mintatárunk:
Mintatár >>>


Könyvvizsgálati szolgáltatásaink:

Beszámoló hitelesítése >>
Átalakulás: Bt -ből Kft. >>
Átalakulás: Szövetkezet >>
Átalakulás: Kft-ből Rt >>
Átalakulás: Egyéni vállalkozó >>
Átalakulás: Beolvadás >>
Átalakulás: Összeolvadás >>
Átalakulás: Kiválás >>
Átalakulás: Különválás >>
Vagyonértékelés >>
Átvilágítás >>
Árufuvarozói hitelesítés >>
Pályázati pénzek >>

Könyvvizsgálói árajánlatot kérek >>>

Kommentárok, értelmezések

A könyvvizsgálat célja, a könyvvizsgálati kötelezettség
A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerüsített éves beszámoló, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámoló a számviteli törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó (a konszolidálásba bevont vállalkozások együttes) vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során a könyvvizsgáló ellenőrzi az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is

Függetlenség és objektivitás

2018. évben egy magánszemély még egy adott gazdasági társaságnál a beszámoló összeállításával megbízott vállalkozó volt. Majd utána ezzel a tevékenységgel felhagyott, akkor ez a személy a 2019. gazdasági évre vonatkozóan már lehet a társaság választott könyvvizsgálója?

"A könyvvizsgáló nem tud megfelelni az objektivitás követelményének, annak ellenére, hogy a megbízótól való függetlensége biztosított ...

mkvk.hu >>>

Vissza az elejére


4. Állandó könyvvizsgáló

3:129. § [Az állandó könyvvizsgáló feladata]

(1) A legfőbb szerv által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

(2) Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.

(3) Nem lehet állandó könyvvizsgáló a gazdasági társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.

3:130. § [Az állandó könyvvizsgálói megbízatás keletkezése és időtartama]

(1) Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani.

(2) Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.

(3) Semmis a létesítő okirat olyan rendelkezése, amely a (2) bekezdésben foglalt szabályoktól eltér.

3:131. § [Az állandó könyvvizsgálói feladatok teljesítése]

(1) Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

(2) Az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

(3) Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.


Ki készíthet egyszerüsített éves beszámolót?
A beszámoló mintatár értékesítési oldalán részleteztük a választ:
Beszámoló mintatár
A vállalkozót terhelő bejelentési kötelezettség.
A pénzügyminiszter pályázat alapján kinevezte a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság tagjait.

A négy független és három könyvvizsgálóból álló testület a közérdek érvényesítése céljából, átlátható módon vizsgálja és értékeli a szakmát.

Amennyiben a kamarai tag könyvvizsgáló, illetve könyvvizsgáló cég megbízásának időtartama alatt lemondott, vagy ha a megbízást a vállalkozó felmondta, akkor ezt - az ok megjelölésével, – a vállalkozónak kell közölnie a Könyvvizsgálói Felügyeleti Bizottsággal.

Vissza az elejére


A könyvvizsgálói szerződés felmondása
A könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megbízása csak megfelelő indok alapján mondható fel. A számviteli vagy a könyvvizsgálati eljárások tekintetében fennálló véleményeltérés nem minősül megfelelő indoknak.

A vállalkozó bejelentési kötelezettsége első ízben a 2008. évre vonatkozó beszámoló hitelesítésére megkötött szerződés esetén merül fel.

Számviteli tv. 155/A § (2).


A vezetés felelőssége az éves beszámolóért
Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége.
Mikor kötelező a könyvvizsgálat?
Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül:

a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 200 millió forintot (2014. január 1-től 300 M Ft), és

b) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.

(4) Jogelőd nélkül alapított vállalkozónál – a (3) bekezdésben foglaltak alkalmazásakor –, ha az üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének vagy mindkettőnek az adatai hiányoznak vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható adatokat és – ha van – a megelőző (első) üzleti évi (éves szintre átszámított) adatait kell figyelembe venni.

Megnézem >>>
Könyvvizsgálati kötelezettség vizsgáló

Vissza az elejére


A könyvvizsgáló felelőssége
A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján kell végrehajtani. A fentiek megkövetelik, bizonyos etikai követelményeknek való megfelelést, valamint hogy a könyvvizsgálat úgy legyen megtervezve és elvégezve, hogy megszerezhetővé váljon a kellő bizonyosság arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

cegiranytu.hu - az üzleti megoldások tárháza
A Könyvvizsgáló újdonságai Cégiránytű kiadvány Cégiránytű tanácsadó blog
Árlista Cégiránytű tanácsadó Gazdasági szakértő blog
Központi megrendelő Fontos információk Hírek
Frissítések Állásfoglalások Jogszabály gyűjtemény
Hirdetmények Rólunk mondták Partnereink / Adataink
Ti mondjátok:

"Nekem kimondhatatlan nagy segítség, amikor év végén kapkodva, utolsó percben kérem a különböző kalkulátorokat. És azonnal kapom. Amikor dolgozom vele folyamatosan mondom hogy özön időt gondolkodást, olvasást takarítottam meg. Kösz kösz mindig ha nem is írom le..."

A Könyvvizsgáló oldal mindig segítségedre van! Azonnal alkalmazható, gyors, egyszerű megoldás a problémákra, a fejtörést okozó kérdésekre,

Szabályzat minták ** Dokumentum sablonok** Kalkulátorok** Üzletviteli-adózási segédletek** Mintatárak

Adatvédelmi szabályzat minta >>>

2018. mágus 25-én lépett hatályba a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE, amelynek alkalmazása kötelező az Unió valamennyi tagálamában.

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente köteles felülvizsgálni és az erről szóló dokumentumot tíz évig megőrizni.

Veszteségfelhasználás kalkulátor >>>

Teljesítési időpont meghatározó

Teljesítési időpont meghatározó a szabályok elmélyült ismerete nélkül is gyors segítséget jelent akár a beérkező számlák helyességének ellenőrzése szempontjából, akár a kimenő számlák elkészítésénél.

Tovább >>>


Társasági adó kalkulátor

Az évek óta népszerű termékünk hathatós segítséget jelent a társasági adó feltöltési kötelezettség teljesítésénél, az adóalap számításnál, a minimum-adó meghatározásánál, az adóalap módosítók, illetve az adókedvezmények figyelembe vételénél.

Ti mondtátok: "köszönjük a terméket, szuper!"

Tovább >>>


Szabályzat komplex csomag

A kötelező számviteli szabályzatokat tartalmazza

A számviteli szabályzatok rendbetétele, átdolgozása mindig aktuális.. Népszerű termékcsomagunk hathatós segítséget tud nyujtani e feladat gyors, egyszerű megoldásában. Testreszabást is kérhetsz!

Tovább >>>Munkaügyi szabályzat minta

A Munkaügyi szabályzat minta a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről rendelkezései alapján került összeállításra.

A minta szabályzat egyedülálló segítséget nyújt egy egyedi dokumentum gyors és biztonságos testreszabásához. Nem órákat, hanem napokat lehet megspórolni a használatával.

Tovább >>>


Értékvesztés elszámoló

A tárgyévi eredmény meghatározása során, többek között az értékvesztés elszámolásával kell figyelembe venni az előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az az üzleti év mérlegének fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az Értékvesztés elszámoló segédlet külön munkalapokon kezeli az üzletrész, az értékpapír és a vevő állomány év végi értékelését, valamint a forintalapú és a külföldi pénzértékre szóló tételeket. Az értékelést egy "egyedileg jelentős tétel" meghatározó is támogatja. Az éves beszámolót alátámasztó analitika szerepét is be tudja tölteni.

Tovább >>>


KKV meghatározó és nyilvántartó

Kapcsolódó vállalkozások; Partnervállalkozások; a Kapcsolódók Partnerei; a Partnerek Kapcsolódói; az önállóság feltételei, a kizáró okok, a mutatók évenkénti átszámítása euróba - megannyi bonyolult összefüggés egy átlátható rendszerbe fogva.

Van aki úgy gondolja, hogy "partner- és kapcsolódó vállalkozása is kvázi végtelen lehet egy társaságnak, tekintve, hogy nem csak az anyavállalata, tulajdonosai számítanak, hanem a leányvállalatai, befektetései is". Valóban igaz, hogy sok mindenki számíthat az érdekeltségi körből, de ezek paraméterei mégiscsak összpontosulnak a közvetlen, vagy a legközelebb álló közvetett befolyással bíró vállalkozásnál.

Tovább >>>


Beszámoló mintatár

Ez nem egy táblázat, hanem egy hatékony segítség a beszámoló összeállításához!

Több ezer beépített képlet segíti a leltár, mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, cash-flow összefüggések összehangolását, egymásra épülését. A közzétételhez szükséges PDF formátum néhány kattintással előállítható. Az elmúlt években sok sikeres beszámoló készítésnél segédkezett ez a program.

Tovább >>>

cegiranytu aktuális kép

Beszámoló mintatár

Cégmenedzselés Kézikönyve

Cégmenedzselés Kézikönyve


Fontos információk

A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY HATÁSAI AZ ÉVES BESZÁMOLÓK KÖNYVVIZSGÁLATÁRA

"Ez a rendkívüli helyzet az éves pénzügyi beszámolók összeállítóit is körültekintésre inti, hiszen az adott rendkívüli körülmények között sem lehet eltekinteni attól a követelménytől, hogy az éves beszámolónak az adott vállalkozás valós vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetéről kell tájékoztatnia a nyilvánosságot."

mkvk.hu >>>

Könyvtárakban is böngészhető az Új Széchenyi Terv Pályázati kézikönyve

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a nagy érdeklődésre való tekintettel az országos könyvtárhálózat közel 400 közkönyvtárában is elérhetővé teszi az információs kiadványt. A kézikönyv összegzi a megújult fejlesztéspolitikai rendszer pályázati lehetőségeit.

palyazat.gov.hu >>>


Irányadó díjtételek

KÖNYVVIZSGÁLÓI TEVÉKENYSÉGÉRT JÁRÓ DÍJTÉTEL-MINIMUMOK (A Magyar Könyvvizsgálói Kamara állásfoglalása) mkvk.hu >>>


Közúti áruforgalmi engedély

Közúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat

mkvk.hu >>>


Átalakulások könyvvizsgálata

Átalakulások könyvvizsgálatával kapcsolatos minisztériumi állásfoglalás

mkvk.hh >>>


Pénzmosás

Könyvvizsgáló cég feladata a pénzmosással kapcsolatos szabályozásban

mkvk.hu >>>


Aktuális információs füzetek - NAV

A NAV által készített tájékoztató anyagok letöltési listája.

nav.gov.hu >>>


Kövess bennünket a Facebook oldalon!

A cegiranytu Facebook oldala


CÉGIRÁNYTŰ

Cégiránytű hírlevél
Díjmentes szakmai kiadvány
Feliratkozás

Az oldal elejére >>>

Könyvvizsgáló újdonságai

Társasági adó kalkulátor
Növekedési adóhitel kalkulátor
Teljesítési időpont meghatározó
Veszteségfelhasználás kalkulátor
Iparűzési adó kalkulátor
Munkaügyi szabályzat minta
Értékvesztés elszámoló segédlet
KKV meghatározó és nyilvántartó
Tagi kölcsön napi átlagos állomány kalkulátor
Rehab kalkulátor
Önellenőrzés nyilvántartó
Kedvezményezett átalakulás menedzser
Beszámoló mintatár egyéb szervezeteknek
Az oldal elejére >>>

HÍRDETMÉNYEK

Saját közlemény

A Cégiránytű levelezési listájára két esetben lehet felkerülni.

  1. Közvetlen feliratkozás >>>
  2. Szabadon lekérhető, vagy fizetős termék megrendelése útján.

Ha bármelyik termékünkre feliratkoztál és nem kaptad meg a terméket, vagy a visszaigazolást, úgy ellenőrizd leveleződ beállításait, vagy írd meg nekünk ezt a problémát!


Az oldal elejére >>>

TERMÉKISMERTETŐK

Veszteségfelhasználás kalkulátor

A társasági adóról szóló törvény veszteségelhatárolásról szóló 17. § -ának szabályait értelmező és kezelő segédlet. Az elhatárolt veszteség leírhatóságának korlátai. Mi történik átalakulás, egyesülés, szétválás során? Mikor nem jogosult az adózó az adóévben és az azt megelőző bármely adóévben keletkezett elhatárolt veszteség felhasználására?

A társasági adó törvény 17. § -a számos olyan szabályt tartalmaz, amely a korábbi évek negatív adóalapjának (elhatárolt veszteségnek) adóalap csökkentő tételként történő figyelembe vételét különböző feltételekhez köti.

A szabályok helyes alkalmazása nagy odafigyelést és a paragrafus elmélyült tanulmányozását igényli. A segédletünk használatával sok időt takarítható meg és az értelmezés is könnyebbé válik.


KKV meghatározó és nyilvántartó

Kapcsolódó vállalkozások; Partnervállalkozások; a Kapcsolódók Partnerei; a Partnerek Kapcsolódói; az önállóság feltételei, a kizáró okok, a mutatók évenkénti átszámítása euróba - megannyi bonyolult összefüggés egy átlátható rendszerbe fogva.

A 2005. január 1-jén már működő vállalkozásnak a 2005. évben kezdődő üzleti évének első napján fennálló állapot szerint, e napra vonatkozóan – általános esetben 2005. január 1-jére – újra be kellett sorolnia magát. Akkor kell a nyilvántartást először elkészíteni, amikor annak valamely kedvezmény, támogatás miatt jelentősége van. Kiindulásként ilyenkor is a 2005. január 1-jei, 2005-ben vagy azt követően alakult vállalkozásnál az első adóéve első napjára vonatkozó besorolást kell tekinteni.

Beírod ismert paramétereidet és már el is készült a nyilvántartó analitikád.


Üzemanyag megtakarítás nyilvántartó

A futásteljesítmény ismeretében, gyorsan, egyszerüen elkészítheted a kimutatást az üzemanyag megtakarításokról. A törvény által előírt adattartalommal készült.

A nem önálló tevékenységből származó bevételt az adóalap megállapítása előtt csökkenti a munkáltató által az alkalmazottja számára, a társas vállalkozás által a tevékenységében személyesen közreműködő tagja számára - a munkaköre (tevékenysége) szerint a munkáltató, a társas vállalkozás által üzemeltetett gépjármű vezetőjeként teljesített kilométer-futásteljesítménye alapulvételével - üzemanyag-megtakarítás címén fizetett, annak mértékét meg nem haladó összeg, de legfeljebb havi 100 ezer forint.


Útnyilvántartás

Az útnyilvántartás kötelező tartalmi elemeit az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról szabályozza. Az útnyilvántartás gépjárművenként történő vezetése különösen fontos akkor, ha adómentes üzemanyag megtakarítást akarunk kifizetni a munkavállalóinknak.

Az Útnyilvántartási segédlet szabadon lekérhető!


Rehab kalkulátor

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján készült kalkulátor a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség meghatározására. Év közben az előleg fizetési kötelezettség miatt, több alkalommal is számításokat kell végezni és prognózisokat kell felállítani az éves szinten várható állományi létszám megállapítására, illetve az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettség számítására. E feladat gyors és szakszerű megoldását segíti elő a Rehab kalkulátor.


Számviteli politika

A gazdálkodó fontos döntéseit összefoglaló dokumentum minta, amely megjelöli azokat a gazdasági eseményeket, amelyekre a számviteli törvény választási lehetőséget kínál. A lehetséges alternatívák fel vannak sorolva, csak választanod kell. Egy hiányos számviteli politika egyrészt büntetést vonhat maga után, másrészt nagyon sok utólagos adózási jogvitára nyújthat alapot. Szabályos beszámoló e dokumentum nélkül nehezen képzelhető el!


Önellenőrzés nyilvántartó

Érdemes önellenőrízni? Önellenőrzés nyilvántartó - segédlet a kötelező dokumentáláshoz. Abban az esetben, ha az adózó első alkalommal helyesbíti az adott bevallás adott kötelezettségét vagy támogatását, úgy az önellenőrzési pótlék mértéke a késedelmi pótlék 50 százalék. Amennyiben a magunk kárára tévedtünk, úgy nem kell pótlékot fizetni.Tucatnyi paraméter nyilvántartásáról van szó, amelyek egy egységes, esztétikusan és felhasználóbarát módon megszerkesztett segédletbe kerülnek kimutatásra. Számos beépített képlet segíti a kitöltést. Figyelmeztető megjegyzések támogatják a jogszabály helyes alkalmazását.


Az oldal elejére >>>

A gazdaság

fontos oldalai

HÍREK

Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Pénzügyminisztérium
APEH
Magyarország.hu
Magyar Közgazdsasági Társaság
Official Journal - az Európai Unió Hivatalos Lapja
Ingyenes céginformáció

Uniós cégkereső


Magyar Közlöny
e-beszamolo
támogatások
Földhivatali portál

Az oldal elejére >>>

TÖRVÉNYEK

Kamarai törvény

2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

>>>


Számviteli törvény

2000. évi C. törvény a számvitelről

>>>


KÖZÉRDEKŰ

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság

>>>


Az oldal elejére >>>

Könyvvizsgáló Könyvvizsgálat

Az oldal elejére >>>

Partnerek, hivatkozások, további oldalaink, cégadataink:


Valid XHTML 1.0 Transitional

Cégadataink:

webgalamb